Header 3

Om Grön Omstart

Grön omstart sätter fokus på den omställning av samhället som är både önskvärd och nödvändig för att vi människor ska kunna leva goda, värdiga och berikande liv. Vi inser att det behövs en snabb omställning för att nå klimatmål, bevara biologisk mångfald, och skydda andra av naturens resurser samtidigt som vi uppnår jämlikhet, jämställdhet och bättre liv för världens fattiga.

Vi ser att nuvarande utveckling går för långsamt eller åt fel håll. Resursförbrukningen i Sverige har ökat till mer än fyra gånger vårt hållbara planetära utrymme och vi är långt ifrån att minska våra koldioxidutsläpp i den takt som behövs.

Vi behöver lösningar för att även kommande generationer ska ha tillgång till välfärd, fungerande ekosystemtjänster och storslagen natur för rekreation. Detta kräver att vi tänker om alla delar av vårt samhälle från energi, mat och sjukvård till fundamentala frågor som våra ideal och vår relation till andra människor och naturen. Det innebär också att ompröva etablerade sanningar, som nationalstaters roll och det ekonomiska systemet med fokus på exponentiell tillväxt.

Den gröna samhällsanalysen är den hållbara stigen att vandra på, mot skapandet av en grön framtida välfärd. Utmaningen ligger i att göra en omställning av samhället där den gröna ideologin är vår markör och kompass, där beslut fattas utifrån demokratiska och inkluderande ideal, och med bästa tillgängliga kunskap och praxis som ledstjärna.

Grön Omstart önskar föra dialog om och skapa opinion för ett grönt samhällsbygge. Detta sker genom en grupp för diskussion på facebook samt genom debatterande blogginlägg som finns på sidan. Grön Omstart söker även aktivt samarbete med andra aktörer som verkar för en grön omställning. Tillsammans vidgas den gröna opinionen.