Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Olof Enghag - Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling - blog post image

Olof Enghag - Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling

Grön Omstart - torsdag, mars 08, 2018
Posted ago
Olof Enghag / stad / land

 

Förstärk kontrasterna mellan stad och land istället för konsumtionsdriven landsbygdsutveckling


Urbaniseringsnormen både i världen och i Sverige är mycket stark. Staden lockar med sin mångfald, sitt utbud och sina livsmöjligheter. Om bilden av våra landsbygder sätts som någon slags omodern motpol till staden kan detta bli problematiskt på flera sätt. Framförallt sätter det upp starka klyftor i relationen stad och land. Stadens beroende av sitt omland av landsbygder för mat, kretslopp, energiförsörjning och rekreation finns i bästa fall kvar i något slags allmänt medvetande, men avståndet och förståelsen av stad-land-relationen minskar i vår globaliserade värld där matvarorna på vårt frukostbord kan ha rest längre än oss själva.

För många kan nog miljöpartiet uppfattas som stadspartiet de gröna. Miljöpartiet kan uppfattas driva linjen att landsbygderna får ett instrumentellt värde av stadsbornas efterfrågan på varor och tjänster, eller att landsbygden ska leva upp till någon slags museal idyll där stadsborna ska kunna vila upp sig. Då kommer vargfrågan, koldioxidskatt på fossila bränslen och skydd av naturen bara ses som ett hot mot landsbygdsborna och klyftan mellan stad och land skärps ytterligare. Det blir då en grogrund för populism. Ett exempel på detta är Sverigedemokraternas intresseförening SD Motor som ju antagligen är ett sätt att fånga upp motorintresserade landsbygdsbor som kanske upplever att deras fritidsintresse är hotat av en grön pk-maffia.


FÖRSLAG


  • Förstärk de geografiska karaktärsdragen hos stad och landsbygd
I länder som England och Frankrike finns det en attraktionskraft i landsbygden som inte bara beror på vackra, brukade naturmiljöer. Där finns det skarpare karaktärsdrag mellan stad och landsbygd. Där stadens tätare bebyggelsestruktur slutar tar landsbygdens glesare struktur vid med sina brukade marker, vårdade naturmiljöer och öppnare vyer. I Sverige saknas dessa visuella siktlinjer och strukturer, eller de är i vart fall betydligt svagare. Ofta har stadsbildningen i Sverige en diffus gräns där förorter i form av miljonprogramsområden eller villamattor blandas med brukad jordbruksmark, industriområden, skogskullar och externa köpcentrum. Landsbygden skulle ha mycket attraktionskraft att vinna på om kommunernas fysiska planering tog hänsyn till att bevara landsbygdens strukturer, vara rädd om den brukade jordbruksmarken och försöka motverka den spekulation i stadsnära landsbygdsmark som pågår.


  • Minskad konsumtion ger ökat fokus på goda liv
Lika lite som att vi kan konsumera oss ur miljöproblemen kan vi konsumera oss från landsbygdernas nedsläckning. Jag är övertygad om att en grön styrning mot minskad konsumtion och ett produktivitetsuttag i form av tid istället för ökat konsumtionsutrymme, medför att våra landsbygder hamnar i en gynnsammare dager som livsmiljöer och livsplatser.

Olof Enghag
Trackback Link
http://www.gronomstart.nu/BlogRetrieve.aspx?BlogID=11140&PostID=668502&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.